ระดับอำเภอ
KPI 4.8 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
642
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
2
4,458 
0.00 
642
  นามน  นามน
2
858 
0.00 
642
  กมลาไสย  กมลาไสย
2
4,150 
0.00 
642
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
2
1,415 
0.00 
642
  ร่องคำ  ร่องคำ
2
858 
0.00 
642
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
2
5,812 
0.00 
642
  เขาวง  เขาวง
2
2,939 
0.00 
642
  ยางตลาด  ยางตลาด
2
4,868 
0.00 
642
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
2
3,524 
0.00 
642
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
2
1,714 
0.00 
642
  คำม่วง  คำม่วง
2
2,774 
0.00 
642
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
2
1,317 
0.00 
642
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
2
1,741 
0.00 
642
  สมเด็จ  สมเด็จ
2
2,870 
0.00 
642
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
2
1,640 
0.00 
642
  สามชัย  สามชัย
2
1,214 
0.00 
642
  นาคู  นาคู
2
2,147 
0.00 
642
  ดอนจาน  ดอนจาน
2
738 
0.00 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.8 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100