ระดับอำเภอ
KPI 4.10 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
646
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
6,604 
0.00 
646
  นามน  นามน
50
1,198 
0.00 
646
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
5,773 
0.00 
646
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
1,941 
0.00 
646
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
1,041 
0.00 
646
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
7,109 
0.00 
646
  เขาวง  เขาวง
50
2,255 
0.00 
646
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
5,886 
0.00 
646
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
3,776 
0.00 
646
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
2,685 
0.00 
646
  คำม่วง  คำม่วง
50
3,395 
0.00 
646
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
1,547 
0.00 
646
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
2,517 
0.00 
646
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
4,013 
0.00 
646
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
1,825 
0.00 
646
  สามชัย  สามชัย
50
1,744 
0.00 
646
  นาคู  นาคู
50
2,556 
0.00 
646
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
1,169 
0.00 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 4.10 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100