ระดับอำเภอ
KPI 5.1 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
652
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
6000
120,408 
4,066 
3376.85 
652
  นามน  นามน
6000
37,033 
1,013 
2735.40 
652
  กมลาไสย  กมลาไสย
6000
64,908 
3,623 
5581.75 
652
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
6000
24,092 
1,345 
5582.77 
652
  ร่องคำ  ร่องคำ
6000
14,658 
714 
4871.06 
652
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
6000
82,857 
4,928 
5947.60 
652
  เขาวง  เขาวง
6000
30,560 
2,088 
6832.46 
652
  ยางตลาด  ยางตลาด
6000
115,709 
3,833 
3312.62 
652
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
6000
45,387 
2,128 
4688.57 
652
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
6000
35,219 
1,802 
5116.56 
652
  คำม่วง  คำม่วง
6000
41,093 
2,030 
4940.01 
652
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
6000
37,043 
1,148 
3099.10 
652
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
6000
66,809 
1,662 
2487.69 
652
  สมเด็จ  สมเด็จ
6000
63,843 
2,898 
4539.26 
652
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
6000
27,993 
1,232 
4401.10 
652
  สามชัย  สามชัย
6000
21,753 
1,168 
5369.37 
652
  นาคู  นาคู
6000
27,174 
2,004 
7374.70 
652
  ดอนจาน  ดอนจาน
6000
26,158 
732 
2798.38 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.1 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 16 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 88.89