ระดับอำเภอ
KPI 5.1.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
653
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
4,066 
4,029 
99.09 
653
  นามน  นามน
60
1,013 
999 
98.62 
653
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
3,623 
3,604 
99.48 
653
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,345 
1,336 
99.33 
653
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
714 
667 
93.42 
653
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
4,928 
4,881 
99.05 
653
  เขาวง  เขาวง
60
2,088 
2,068 
99.04 
653
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
3,833 
3,776 
98.51 
653
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
2,128 
2,111 
99.20 
653
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,802 
1,791 
99.39 
653
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,030 
1,994 
98.23 
653
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,148 
1,132 
98.61 
653
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
1,662 
1,655 
99.58 
653
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,898 
2,859 
98.65 
653
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,232 
1,222 
99.19 
653
  สามชัย  สามชัย
60
1,168 
1,168 
100.00 
653
  นาคู  นาคู
60
2,004 
1,995 
99.55 
653
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
732 
730 
99.73 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.1.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100