ระดับอำเภอ
KPI 5.1.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
654
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
40
4,066 
37 
0.91 
654
  นามน  นามน
40
1,013 
14 
1.38 
654
  กมลาไสย  กมลาไสย
40
3,623 
19 
0.52 
654
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
40
1,345 
0.67 
654
  ร่องคำ  ร่องคำ
40
714 
47 
6.58 
654
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
40
4,928 
47 
0.95 
654
  เขาวง  เขาวง
40
2,088 
20 
0.96 
654
  ยางตลาด  ยางตลาด
40
3,833 
57 
1.49 
654
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
40
2,128 
17 
0.80 
654
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
40
1,802 
11 
0.61 
654
  คำม่วง  คำม่วง
40
2,030 
36 
1.77 
654
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
40
1,148 
16 
1.39 
654
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
40
1,662 
0.42 
654
  สมเด็จ  สมเด็จ
40
2,898 
39 
1.35 
654
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
40
1,232 
10 
0.81 
654
  สามชัย  สามชัย
40
1,168 
0.00 
654
  นาคู  นาคู
40
2,004 
0.45 
654
  ดอนจาน  ดอนจาน
40
732 
0.27 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.1.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100