ระดับอำเภอ
KPI 5.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
655
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
20
4,066 
20 
0.49 
655
  นามน  นามน
20
1,013 
0.00 
655
  กมลาไสย  กมลาไสย
20
3,623 
0.17 
655
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
20
1,345 
0.30 
655
  ร่องคำ  ร่องคำ
20
714 
43 
6.02 
655
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
20
4,928 
0.00 
655
  เขาวง  เขาวง
20
2,088 
0.10 
655
  ยางตลาด  ยางตลาด
20
3,833 
27 
0.70 
655
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
20
2,128 
0.09 
655
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
20
1,802 
0.00 
655
  คำม่วง  คำม่วง
20
2,030 
22 
1.08 
655
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
20
1,148 
0.09 
655
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
20
1,662 
0.00 
655
  สมเด็จ  สมเด็จ
20
2,898 
0.00 
655
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
20
1,232 
0.00 
655
  สามชัย  สามชัย
20
1,168 
0.00 
655
  นาคู  นาคู
20
2,004 
0.00 
655
  ดอนจาน  ดอนจาน
20
732 
0.00 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100