ระดับอำเภอ
KPI 5.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
656
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
5
4,066 
28 
0.69 
656
  นามน  นามน
5
1,013 
0.00 
656
  กมลาไสย  กมลาไสย
5
3,623 
0.19 
656
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
5
1,345 
0.37 
656
  ร่องคำ  ร่องคำ
5
714 
41 
5.74 
656
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
5
4,928 
0.10 
656
  เขาวง  เขาวง
5
2,088 
0.19 
656
  ยางตลาด  ยางตลาด
5
3,833 
27 
0.70 
656
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
5
2,128 
0.28 
656
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
5
1,802 
0.17 
656
  คำม่วง  คำม่วง
5
2,030 
23 
1.13 
656
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
5
1,148 
0.17 
656
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
5
1,662 
0.12 
656
  สมเด็จ  สมเด็จ
5
2,898 
0.31 
656
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
5
1,232 
0.08 
656
  สามชัย  สามชัย
5
1,168 
0.00 
656
  นาคู  นาคู
5
2,004 
0.05 
656
  ดอนจาน  ดอนจาน
5
732 
0.14 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 17 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 94.44