ระดับอำเภอ
KPI 5.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
657
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
5
4,066 
0.22 
657
  นามน  นามน
5
1,013 
10 
0.99 
657
  กมลาไสย  กมลาไสย
5
3,623 
11 
0.30 
657
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
5
1,345 
0.15 
657
  ร่องคำ  ร่องคำ
5
714 
0.98 
657
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
5
4,928 
38 
0.77 
657
  เขาวง  เขาวง
5
2,088 
0.38 
657
  ยางตลาด  ยางตลาด
5
3,833 
21 
0.55 
657
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
5
2,128 
10 
0.47 
657
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
5
1,802 
0.44 
657
  คำม่วง  คำม่วง
5
2,030 
0.39 
657
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
5
1,148 
12 
1.05 
657
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
5
1,662 
0.24 
657
  สมเด็จ  สมเด็จ
5
2,898 
23 
0.79 
657
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
5
1,232 
0.65 
657
  สามชัย  สามชัย
5
1,168 
0.00 
657
  นาคู  นาคู
5
2,004 
0.40 
657
  ดอนจาน  ดอนจาน
5
732 
0.14 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100