ระดับอำเภอ
KPI 5.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
658
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
5
3,647 
39 
1.07 
658
  นามน  นามน
5
899 
0.00 
658
  กมลาไสย  กมลาไสย
5
3,321 
0.03 
658
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
5
1,174 
0.00 
658
  ร่องคำ  ร่องคำ
5
647 
1.24 
658
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
5
4,197 
0.00 
658
  เขาวง  เขาวง
5
1,325 
0.00 
658
  ยางตลาด  ยางตลาด
5
3,458 
0.09 
658
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
5
1,969 
0.00 
658
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
5
1,440 
0.07 
658
  คำม่วง  คำม่วง
5
1,907 
0.26 
658
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
5
1,092 
0.09 
658
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
5
1,548 
0.00 
658
  สมเด็จ  สมเด็จ
5
2,650 
0.00 
658
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
5
1,114 
0.18 
658
  สามชัย  สามชัย
5
1,002 
0.00 
658
  นาคู  นาคู
5
1,626 
0.00 
658
  ดอนจาน  ดอนจาน
5
543 
0.00 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100