ระดับอำเภอ
KPI 5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
659
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
8
120,408 
339 
0.28 
659
  นามน  นามน
8
37,033 
54 
0.15 
659
  กมลาไสย  กมลาไสย
8
64,908 
97 
0.15 
659
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
8
24,092 
21 
0.09 
659
  ร่องคำ  ร่องคำ
8
14,658 
24 
0.16 
659
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
8
82,857 
174 
0.21 
659
  เขาวง  เขาวง
8
30,560 
95 
0.31 
659
  ยางตลาด  ยางตลาด
8
115,709 
226 
0.20 
659
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
8
45,387 
110 
0.24 
659
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
8
35,219 
66 
0.19 
659
  คำม่วง  คำม่วง
8
41,093 
216 
0.53 
659
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
8
37,043 
177 
0.48 
659
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
8
66,809 
141 
0.21 
659
  สมเด็จ  สมเด็จ
8
63,843 
89 
0.14 
659
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
8
27,993 
32 
0.11 
659
  สามชัย  สามชัย
8
21,753 
57 
0.26 
659
  นาคู  นาคู
8
27,174 
52 
0.19 
659
  ดอนจาน  ดอนจาน
8
26,158 
40 
0.15 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100