ระดับอำเภอ
KPI 5.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
661
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
410 
295 
71.95 
661
  นามน  นามน
50
182 
151 
82.97 
661
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
758 
569 
75.07 
661
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
144 
135 
93.75 
661
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
285 
247 
86.67 
661
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
1,634 
1,145 
70.07 
661
  เขาวง  เขาวง
50
230 
187 
81.30 
661
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
569 
476 
83.66 
661
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
484 
443 
91.53 
661
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
346 
326 
94.22 
661
  คำม่วง  คำม่วง
50
107 
71 
66.36 
661
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
315 
239 
75.87 
661
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
484 
428 
88.43 
661
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
720 
663 
92.08 
661
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
320 
263 
82.19 
661
  สามชัย  สามชัย
50
18 
14 
77.78 
661
  นาคู  นาคู
50
282 
219 
77.66 
661
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
116 
107 
92.24 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100