ระดับอำเภอ
KPI 5.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
666
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
2,535 
1,946 
76.77 
666
  นามน  นามน
60
641 
240 
37.44 
666
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
2,434 
1,124 
46.18 
666
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
801 
604 
75.41 
666
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
486 
287 
59.05 
666
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
3,107 
817 
26.30 
666
  เขาวง  เขาวง
60
1,218 
918 
75.37 
666
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
2,745 
948 
34.54 
666
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
1,777 
1,342 
75.52 
666
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
872 
400 
45.87 
666
  คำม่วง  คำม่วง
60
1,608 
1,172 
72.89 
666
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
890 
538 
60.45 
666
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
1,111 
404 
36.36 
666
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
1,757 
943 
53.67 
666
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
988 
522 
52.83 
666
  สามชัย  สามชัย
60
713 
251 
35.20 
666
  นาคู  นาคู
60
1,284 
758 
59.03 
666
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
328 
142 
43.29 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 6 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 12 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 33.33