ระดับอำเภอ
KPI 5.5.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า < 100 mg/dl

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
667
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
70
1,946 
1,485 
76.31 
667
  นามน  นามน
70
240 
159 
66.25 
667
  กมลาไสย  กมลาไสย
70
1,124 
714 
63.52 
667
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
70
604 
466 
77.15 
667
  ร่องคำ  ร่องคำ
70
287 
228 
79.44 
667
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
70
817 
533 
65.24 
667
  เขาวง  เขาวง
70
918 
769 
83.77 
667
  ยางตลาด  ยางตลาด
70
948 
704 
74.26 
667
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
70
1,342 
1,062 
79.14 
667
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
70
400 
265 
66.25 
667
  คำม่วง  คำม่วง
70
1,172 
945 
80.63 
667
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
70
538 
470 
87.36 
667
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
70
404 
301 
74.50 
667
  สมเด็จ  สมเด็จ
70
943 
809 
85.79 
667
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
70
522 
338 
64.75 
667
  สามชัย  สามชัย
70
251 
216 
86.06 
667
  นาคู  นาคู
70
758 
623 
82.19 
667
  ดอนจาน  ดอนจาน
70
142 
92 
64.79 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.5.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า < 100 mg/dl จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 12 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 6 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 66.67