ระดับอำเภอ
KPI 5.5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า 100-125 mg/dl

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
668
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
20
1,946 
383 
19.68 
668
  นามน  นามน
20
240 
72 
30.00 
668
  กมลาไสย  กมลาไสย
20
1,124 
349 
31.05 
668
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
20
604 
106 
17.55 
668
  ร่องคำ  ร่องคำ
20
287 
43 
14.98 
668
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
20
817 
229 
28.03 
668
  เขาวง  เขาวง
20
918 
97 
10.57 
668
  ยางตลาด  ยางตลาด
20
948 
186 
19.62 
668
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
20
1,342 
244 
18.18 
668
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
20
400 
109 
27.25 
668
  คำม่วง  คำม่วง
20
1,172 
185 
15.78 
668
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
20
538 
58 
10.78 
668
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
20
404 
84 
20.79 
668
  สมเด็จ  สมเด็จ
20
943 
107 
11.35 
668
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
20
522 
128 
24.52 
668
  สามชัย  สามชัย
20
251 
28 
11.16 
668
  นาคู  นาคู
20
758 
104 
13.72 
668
  ดอนจาน  ดอนจาน
20
142 
37 
26.06 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า 100-125 mg/dl จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 11 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 7 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 61.11