ระดับอำเภอ
KPI 5.5.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า >= 126 mg/dl

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
669
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
10
1,946 
78 
4.01 
669
  นามน  นามน
10
240 
3.75 
669
  กมลาไสย  กมลาไสย
10
1,124 
61 
5.43 
669
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
10
604 
32 
5.30 
669
  ร่องคำ  ร่องคำ
10
287 
19 
6.62 
669
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
10
817 
55 
6.73 
669
  เขาวง  เขาวง
10
918 
52 
5.66 
669
  ยางตลาด  ยางตลาด
10
948 
59 
6.22 
669
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
10
1,342 
36 
2.68 
669
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
10
400 
26 
6.50 
669
  คำม่วง  คำม่วง
10
1,172 
42 
3.58 
669
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
10
538 
10 
1.86 
669
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
10
404 
24 
5.94 
669
  สมเด็จ  สมเด็จ
10
943 
27 
2.86 
669
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
10
522 
56 
10.73 
669
  สามชัย  สามชัย
10
251 
2.79 
669
  นาคู  นาคู
10
758 
33 
4.35 
669
  ดอนจาน  ดอนจาน
10
142 
13 
9.15 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.5.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า >= 126 mg/dl จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 17 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 94.44