ระดับอำเภอ
KPI 5.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Urine Protein

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
670
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
2,535 
61 
2.41 
670
  นามน  นามน
60
641 
0.00 
670
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
2,434 
28 
1.15 
670
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
805 
0.25 
670
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
486 
1.03 
670
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
3,107 
161 
5.18 
670
  เขาวง  เขาวง
60
1,218 
0.08 
670
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
2,745 
10 
0.36 
670
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
1,777 
10 
0.56 
670
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
872 
120 
13.76 
670
  คำม่วง  คำม่วง
60
1,608 
31 
1.93 
670
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
890 
46 
5.17 
670
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
1,111 
0.63 
670
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
1,757 
0.00 
670
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
988 
77 
7.79 
670
  สามชัย  สามชัย
60
713 
0.28 
670
  นาคู  นาคู
60
1,284 
11 
0.86 
670
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
328 
0.00 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Urine Protein จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100