ระดับอำเภอ
KPI 5.6.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีผลตรวจ Microalbumin มีผลตรวจ>=30 และได้รับยา ACE Inhibitor หรือ ARB

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
672
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
100
75 
 
672
  นามน  นามน
100
0.00 
672
  กมลาไสย  กมลาไสย
100
112 
1600.00 
672
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
100
63 
6300.00 
672
  ร่องคำ  ร่องคำ
100
29 
725.00 
672
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
100
31 
387.50 
672
  เขาวง  เขาวง
100
 
672
  ยางตลาด  ยางตลาด
100
121 
12100.00 
672
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
100
115 
1277.78 
672
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
100
51 
0.00 
672
  คำม่วง  คำม่วง
100
0.00 
672
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
100
0.00 
672
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
100
12 
171.43 
672
  สมเด็จ  สมเด็จ
100
 
672
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
100
77 
0.00 
672
  สามชัย  สามชัย
100
0.00 
672
  นาคู  นาคู
100
133.33 
672
  ดอนจาน  ดอนจาน
100
 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.6.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีผลตรวจ Microalbumin มีผลตรวจ>=30 และได้รับยา ACE Inhibitor หรือ ARB จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 8 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 10 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 44.44