ระดับอำเภอ
KPI 5.7 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Creatinine ทั้งหมด

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
673
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
4,066 
769 
18.91 
673
  นามน  นามน
60
1,013 
76 
7.50 
673
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
3,623 
519 
14.33 
673
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,345 
193 
14.35 
673
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
714 
211 
29.55 
673
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
4,928 
410 
8.32 
673
  เขาวง  เขาวง
60
2,088 
252 
12.07 
673
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
3,833 
420 
10.96 
673
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
2,128 
356 
16.73 
673
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,802 
128 
7.10 
673
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,030 
373 
18.37 
673
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,148 
96 
8.36 
673
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
1,662 
404 
24.31 
673
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,898 
519 
17.91 
673
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,232 
285 
23.13 
673
  สามชัย  สามชัย
60
1,168 
0.43 
673
  นาคู  นาคู
60
2,004 
281 
14.02 
673
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
732 
71 
9.70 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.7 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Creatinine ทั้งหมด จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100