ระดับอำเภอ
KPI 5.7.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage1)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
675
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
742 
364 
49.06 
675
  นามน  นามน
50
74 
32 
43.24 
675
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
481 
183 
38.05 
675
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
191 
11 
5.76 
675
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
0.00 
675
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
270 
89 
32.96 
675
  เขาวง  เขาวง
50
264 
69 
26.14 
675
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
412 
153 
37.14 
675
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
174 
82 
47.13 
675
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
117 
45 
38.46 
675
  คำม่วง  คำม่วง
50
368 
179 
48.64 
675
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
107 
21 
19.63 
675
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
53 
21 
39.62 
675
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
487 
234 
48.05 
675
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
239 
80 
33.47 
675
  สามชัย  สามชัย
50
0.00 
675
  นาคู  นาคู
50
273 
85 
31.14 
675
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
70 
36 
51.43 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.7.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage1) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 1 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 17 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 5.56