ระดับอำเภอ
KPI 5.7.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage2)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
676
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
742 
277 
37.33 
676
  นามน  นามน
50
74 
31 
41.89 
676
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
481 
196 
40.75 
676
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
191 
102 
53.40 
676
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
0.00 
676
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
270 
116 
42.96 
676
  เขาวง  เขาวง
50
264 
89 
33.71 
676
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
412 
179 
43.45 
676
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
174 
59 
33.91 
676
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
117 
49 
41.88 
676
  คำม่วง  คำม่วง
50
368 
106 
28.80 
676
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
107 
58 
54.21 
676
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
53 
21 
39.62 
676
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
487 
167 
34.29 
676
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
239 
61 
25.52 
676
  สามชัย  สามชัย
50
0.00 
676
  นาคู  นาคู
50
273 
111 
40.66 
676
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
70 
24 
34.29 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.7.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage2) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 16 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 88.89