ระดับอำเภอ
KPI 5.7.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage3)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
677
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
742 
86 
11.59 
677
  นามน  นามน
50
74 
8.11 
677
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
481 
75 
15.59 
677
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
191 
70 
36.65 
677
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
0.00 
677
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
270 
44 
16.30 
677
  เขาวง  เขาวง
50
264 
69 
26.14 
677
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
412 
65 
15.78 
677
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
174 
23 
13.22 
677
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
117 
16 
13.68 
677
  คำม่วง  คำม่วง
50
368 
55 
14.95 
677
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
107 
20 
18.69 
677
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
53 
15.09 
677
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
487 
59 
12.11 
677
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
239 
20 
8.37 
677
  สามชัย  สามชัย
50
100.00 
677
  นาคู  นาคู
50
273 
61 
22.34 
677
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
70 
8.57 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.7.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage3) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 17 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 94.44