ระดับอำเภอ
KPI 5.7.5 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage4)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
678
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
742 
1.21 
678
  นามน  นามน
50
74 
2.70 
678
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
481 
1.04 
678
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
191 
0.52 
678
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
0.00 
678
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
270 
2.96 
678
  เขาวง  เขาวง
50
264 
15 
5.68 
678
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
412 
1.46 
678
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
174 
1.72 
678
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
117 
1.71 
678
  คำม่วง  คำม่วง
50
368 
16 
4.35 
678
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
107 
2.80 
678
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
53 
0.00 
678
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
487 
1.85 
678
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
239 
0.42 
678
  สามชัย  สามชัย
50
0.00 
678
  นาคู  นาคู
50
273 
2.56 
678
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
70 
1.43 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.7.5 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage4) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100