ระดับอำเภอ
KPI 5.7.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage5)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
679
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
742 
0.81 
679
  นามน  นามน
50
74 
0.00 
679
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
481 
1.04 
679
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
191 
0.00 
679
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
0.00 
679
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
270 
2.22 
679
  เขาวง  เขาวง
50
264 
3.03 
679
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
412 
1.21 
679
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
174 
0.57 
679
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
117 
0.00 
679
  คำม่วง  คำม่วง
50
368 
1.90 
679
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
107 
2.80 
679
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
53 
1.89 
679
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
487 
0.62 
679
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
239 
75 
31.38 
679
  สามชัย  สามชัย
50
0.00 
679
  นาคู  นาคู
50
273 
1.47 
679
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
70 
1.43 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.7.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage5) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100