ระดับอำเภอ
KPI 5.8 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
680
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
60
4,066 
800 
19.68 
680
  นามน  นามน
60
1,013 
70 
6.91 
680
  กมลาไสย  กมลาไสย
60
3,623 
449 
12.39 
680
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
60
1,345 
192 
14.28 
680
  ร่องคำ  ร่องคำ
60
714 
211 
29.55 
680
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
60
4,928 
319 
6.47 
680
  เขาวง  เขาวง
60
2,088 
271 
12.98 
680
  ยางตลาด  ยางตลาด
60
3,833 
399 
10.41 
680
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
60
2,128 
354 
16.64 
680
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
60
1,802 
117 
6.49 
680
  คำม่วง  คำม่วง
60
2,030 
361 
17.78 
680
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
60
1,148 
85 
7.40 
680
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
60
1,662 
398 
23.95 
680
  สมเด็จ  สมเด็จ
60
2,898 
516 
17.81 
680
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
60
1,232 
266 
21.59 
680
  สามชัย  สามชัย
60
1,168 
0.09 
680
  นาคู  นาคู
60
2,004 
281 
14.02 
680
  ดอนจาน  ดอนจาน
60
732 
26 
3.55 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.8 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100