ระดับอำเภอ
KPI 5.8.1 จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL มีค่า < 100mg/dl

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
681
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
40
800 
263 
32.88 
681
  นามน  นามน
40
70 
25 
35.71 
681
  กมลาไสย  กมลาไสย
40
449 
130 
28.95 
681
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
40
192 
89 
46.35 
681
  ร่องคำ  ร่องคำ
40
211 
100 
47.39 
681
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
40
319 
123 
38.56 
681
  เขาวง  เขาวง
40
271 
124 
45.76 
681
  ยางตลาด  ยางตลาด
40
399 
145 
36.34 
681
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
40
354 
174 
49.15 
681
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
40
117 
28 
23.93 
681
  คำม่วง  คำม่วง
40
361 
136 
37.67 
681
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
40
85 
42 
49.41 
681
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
40
398 
217 
54.52 
681
  สมเด็จ  สมเด็จ
40
516 
179 
34.69 
681
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
40
266 
44 
16.54 
681
  สามชัย  สามชัย
40
0.00 
681
  นาคู  นาคู
40
281 
68 
24.20 
681
  ดอนจาน  ดอนจาน
40
26 
23.08 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.8.1 จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL มีค่า < 100mg/dl จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 6 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 12 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 33.33