ระดับอำเภอ
KPI 5.9 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
682
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
2
2,658 
0.00 
682
  นามน  นามน
2
643 
0.00 
682
  กมลาไสย  กมลาไสย
2
2,457 
0.00 
682
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
2
811 
0.00 
682
  ร่องคำ  ร่องคำ
2
504 
0.00 
682
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
2
3,518 
0.00 
682
  เขาวง  เขาวง
2
1,727 
0.00 
682
  ยางตลาด  ยางตลาด
2
2,815 
0.00 
682
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
2
1,784 
0.00 
682
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
2
926 
0.00 
682
  คำม่วง  คำม่วง
2
1,630 
0.00 
682
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
2
899 
0.00 
682
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
2
1,113 
0.00 
682
  สมเด็จ  สมเด็จ
2
1,884 
0.00 
682
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
2
1,013 
0.00 
682
  สามชัย  สามชัย
2
716 
0.00 
682
  นาคู  นาคู
2
1,336 
0.00 
682
  ดอนจาน  ดอนจาน
2
331 
0.00 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.9 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100