ระดับอำเภอ
KPI 5.9.1 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ Admitted ด้วยภาวะหลอดเลือดสมอง

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
683
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
2
2,658 
44 
1.66 
683
  นามน  นามน
2
643 
0.62 
683
  กมลาไสย  กมลาไสย
2
2,457 
11 
0.45 
683
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
2
811 
0.49 
683
  ร่องคำ  ร่องคำ
2
504 
0.60 
683
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
2
3,518 
31 
0.88 
683
  เขาวง  เขาวง
2
1,727 
0.35 
683
  ยางตลาด  ยางตลาด
2
2,815 
18 
0.64 
683
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
2
1,784 
10 
0.56 
683
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
2
926 
0.32 
683
  คำม่วง  คำม่วง
2
1,630 
0.55 
683
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
2
899 
11 
1.22 
683
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
2
1,113 
0.63 
683
  สมเด็จ  สมเด็จ
2
1,884 
0.11 
683
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
2
1,013 
0.49 
683
  สามชัย  สามชัย
2
716 
0.28 
683
  นาคู  นาคู
2
1,336 
0.00 
683
  ดอนจาน  ดอนจาน
2
331 
0.60 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.9.1 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ Admitted ด้วยภาวะหลอดเลือดสมอง จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100