ระดับอำเภอ
KPI 5.11 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
686
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
199 
0.00 
686
  นามน  นามน
50
22 
0.00 
686
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
197 
0.00 
686
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
19 
0.00 
686
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
46 
0.00 
686
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
143 
0.00 
686
  เขาวง  เขาวง
50
125 
0.00 
686
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
276 
0.00 
686
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
85 
0.00 
686
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
47 
0.00 
686
  คำม่วง  คำม่วง
50
145 
0.00 
686
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
47 
0.00 
686
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
75 
0.00 
686
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
151 
0.00 
686
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
67 
0.00 
686
  สามชัย  สามชัย
50
36 
0.00 
686
  นาคู  นาคู
50
73 
0.00 
686
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
14 
0.00 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 5.11 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100