ระดับจังหวัด
KPI กระทรวง KPI QOF KPI เขต KPI จังหวัด NCD โรคเรื้อรัง ทันตกรรม ทั้งหมด
 
ปีงบประมาณ
  ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ข้อ
ตัวชี้วัด
นิยาม
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
ข้อมูล ณ.
เกณฑ์
004
  ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
50
459 
440 
95.86 
  12-03-2560 
501
  1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน
90
467,572 
424,938 
90.88 
  26-02-2561 
502
   1.1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ FBS < 100 mg/dl (กลุ่มปกติ)
85
424,938 
391,532 
92.14 
  26-02-2561 
503
   1.1.2 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ FBS 100-125 mg/dl (กลุ่มเสี่ยง)
10
424,938 
25,680 
6.04 
  26-02-2561 
504
   1.1.3 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ FBS >= 126 mg/dl (กลุ่มสงสัยรายใหม่)
5
424,938 
7,729 
1.82 
  26-02-2561 
529
  1.8 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
50
25,680 
4,628 
18.02 
  26-02-2561 
530
  1.9 ร้อยละกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ
50
24,393 
23,672 
97.04 
  26-02-2561 
531
  1.10 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวาน ป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่
5
24,477 
123 
0.50 
  26-02-2561 
532
  2.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
90
430,239 
399,445 
92.84 
  26-02-2561 
533
   2.1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP < 120/80 mmHg (กลุ่มปกติ)
70
399,445 
341,770 
85.56 
  26-02-2561 
534
   2.1.2 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP 120/80 - 139/89 mmHg (กลุ่มเสี่ยง)
20
399,445 
55,558 
13.91 
  26-02-2561 
535
   2.1.3 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP >= 140/90 mmHg (กลุ่มสงสัยรายใหม่)
10
399,445 
2,435 
0.61 
  26-02-2561 
560
  2.8 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
50
55,558 
5,952 
10.71 
  26-02-2561 
561
  2.9 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ
50
65,771 
44,836 
68.17 
  26-02-2561 
562
  2.10 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
5
65,771 
2,721 
4.14 
  26-02-2561 
563
  3.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร
6000
882,697 
53,925 
6109.12 
  26-02-2561 
564
   3.1.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
40
53,925 
6,867 
12.73 
  26-02-2561 
565
   3.1.2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน
60
53,925 
6,901 
12.80 
  26-02-2561 
566
   3.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา
10
53,925 
736 
1.36 
  26-02-2561 
567
   3.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
20
53,925 
2,572 
4.77 
  26-02-2561 
568
   3.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
30
53,925 
3,522 
6.53 
  26-02-2561 
569
   3.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ หลอดเลือด
5
53,925 
385 
0.71 
  26-02-2561 
570
   3.1.2.5 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง
5
53,925 
291 
0.54 
  26-02-2561 
571
   3.1.2.6 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
30
53,925 
1,604 
2.97 
  26-02-2561 
572
  3.2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
4
882,697 
4,748 
0.54 
  26-02-2561 
573
  3.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี
40
16,164 
5,768 
35.68 
  26-02-2561 
581
  3.8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
60
53,925 
21,155 
39.23 
  26-02-2561 
582
  3.9 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา
60
53,925 
27,276 
50.58 
  26-02-2561 
583
  3.9.1ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานผลตรวจจอประสาทตาผิดปกติ
30
27,276 
801 
2.94 
  26-02-2561 
584
  3.10 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
60
53,925 
29,402 
54.52 
  26-02-2561 
585
  3.10.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานผลตรวจเท้าผิดปกติ
25
29,402 
1,587 
5.40 
  26-02-2561 
586
  3.10.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
5
53,925 
1,957 
3.63 
  26-02-2561 
587
  3.11 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการตรวจ Urine Protein
60
53,925 
18,291 
33.92 
  26-02-2561 
589
  3.11.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี Microalbumin >= 30 ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI หรือ ARB
100
4,145 
2,231 
53.82 
  26-02-2561 
590
  3.12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต(ตรวจCreatinine)
60
53,925 
24,627 
45.67 
  26-02-2561 
592
   3.12.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR >= 90 (Stage 1)
20
11,783 
2,891 
24.54 
  26-02-2561 
593
   3.12.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR 60-89 (Stage 2)
30
11,783 
2,249 
19.09 
  26-02-2561 
594
   3.12.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR 30-59 (Stage 3)
50
11,783 
1,535 
13.03 
  26-02-2561 
595
   3.12.5 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR 15-29 (Stage 4)
30
11,783 
267 
2.27 
  26-02-2561 
596
   3.12.6 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR < 15 (Stage 5)
20
11,783 
274 
2.33 
  26-02-2561 
599
  3.14 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการเจาะเลือดตรวจ HbA1C ประจำปี
60
53,925 
19,339 
35.86 
  26-02-2561 
600
   3.14.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ HbA1C < 7 %
40
19,339 
3,406 
17.61 
  26-02-2561 
601
  3.15ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการเจาะเลือดตรวจ LDL ประจำปี
60
53,925 
22,755 
42.20 
  26-02-2561 
602
   3.15.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ LDL < 100 mg/dl
40
22,755 
6,856 
30.13 
  26-02-2561 
603
  3.16 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia และ Hyperglycemia
2
53,925 
1,125 
2.09 
  26-02-2561 
604
   3.16.1 อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia
2
53,925 
1,017 
1.89 
  26-02-2561 
608
   3.17.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับรักษาที่แผนกผู้ป่วยในด้วยแผลที่เท้ารายใหม่ในปี
2
51,123 
536 
1.05 
  26-02-2561 
609
  3.18 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
50
53,925 
0.00 
  26-02-2561 
616
  4.1 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วมในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร
6000
882,697 
45,037 
5102.20 
  26-02-2561 
617
   4.1.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
60
45,037 
43,255 
96.04 
  26-02-2561 
618
   4.1.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน
40
45,037 
1,782 
3.96 
  26-02-2561 
619
   4.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
20
45,037 
415 
0.92 
  26-02-2561 
620
   4.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ
5
45,037 
221 
0.49 
  26-02-2561 
621
   4.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง
5
45,037 
584 
1.30 
  26-02-2561 
622
   4.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
5
45,037 
129 
0.29 
  26-02-2561 
623
  4.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
8
882,697 
2,695 
0.31 
  26-02-2561 
625
  4.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
50
45,037 
312 
0.69 
  26-02-2561 
630
  4.5 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Urine Protein
60
45,037 
1,053 
2.34 
  26-02-2561 
632
   4.5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีผลตรวจ Microalbumin มีผลตรวจ >=30 และได้รับยา ACE Inhibitor หรือ ARB
100
1,175 
753 
64.09 
  26-02-2561 
633
  4.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Creatinine ทั้งหมด
60
45,037 
10,449 
23.20 
  26-02-2561 
635
   4.6.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage1)
50
8,225 
2,906 
35.33 
  26-02-2561 
636
   4.6.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage2)
50
8,225 
2,939 
35.73 
  26-02-2561 
637
   4.6.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage3)
50
8,225 
1,672 
20.33 
  26-02-2561 
638
   4.6.5 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage4)
50
8,225 
266 
3.23 
  26-02-2561 
639
   4.6.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage5)
50
8,225 
260 
3.16 
  26-02-2561 
640
  4.7 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL
60
42,742 
9,839 
23.02 
  26-02-2561 
641
   4.7.1 จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL มีค่า < 100mg/dl
40
9,839 
4,077 
41.44 
  26-02-2561 
642
  4.8 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง
2
45,037 
0.00 
  26-02-2561 
643
   4.8.1 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ Admitted ด้วยภาวะหลอดเลือดสมอง
2
45,037 
180 
0.40 
  26-02-2561 
644
   4.8.2 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่Admitted ด้วยภาวะหัวใจ หลอดเลือด
2
45,037 
23 
0.05 
  26-02-2561 
646
  4.10 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
50
57,034 
0.00 
  26-02-2561 
652
  5.1 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร
6000
882,697 
38,414 
4351.89 
  26-02-2561 
653
   5.1.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
60
38,414 
38,017 
98.97 
  26-02-2561 
654
   5.1.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน
40
38,414 
397 
1.03 
  26-02-2561 
655
   5.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
20
38,414 
127 
0.33 
  26-02-2561 
656
   5.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ
5
38,414 
165 
0.43 
  26-02-2561 
657
   5.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง
5
38,414 
188 
0.49 
  26-02-2561 
658
   5.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
5
33,559 
60 
0.18 
  26-02-2561 
659
  5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
8
882,697 
2,010 
0.23 
  26-02-2561 
661
  5.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
50
7,404 
5,978 
80.74 
  26-02-2561 
666
  5.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
60
25,295 
13,356 
52.80 
  26-02-2561 
667
   5.5.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า < 100 mg/dl
70
13,356 
10,179 
76.21 
  26-02-2561 
668
   5.5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า 100-125 mg/dl
20
13,356 
2,549 
19.09 
  26-02-2561 
669
   5.5.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า >= 126 mg/dl
10
13,356 
639 
4.78 
  26-02-2561 
670
  5.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Urine Protein
60
25,299 
572 
2.26 
  26-02-2561 
672
   5.6.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีผลตรวจ Microalbumin มีผลตรวจ>=30 และได้รับยา ACE Inhibitor หรือ ARB
100
171 
576 
336.84 
  26-02-2561 
673
  5.7 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Creatinine ทั้งหมด
60
38,414 
5,368 
13.97 
  26-02-2561 
675
   5.7.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage1)
50
4,323 
1,684 
38.95 
  26-02-2561 
676
   5.7.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage2)
50
4,323 
1,646 
38.08 
  26-02-2561 
677
   5.7.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage3)
50
4,323 
684 
15.82 
  26-02-2561 
678
   5.7.5 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage4)
50
4,323 
88 
2.04 
  26-02-2561 
679
   5.7.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage5)
50
4,323 
125 
2.89 
  26-02-2561 
680
  5.8 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL
60
38,414 
5,116 
13.32 
  26-02-2561 
681
   5.8.1 จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL มีค่า < 100mg/dl
40
5,116 
1,893 
37.00 
  26-02-2561 
682
  5.9 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง
2
26,765 
0.00 
  26-02-2561 
683
   5.9.1 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ Admitted ด้วยภาวะหลอดเลือดสมอง
2
26,765 
172 
0.64 
  26-02-2561 
684
   5.9.2 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่Admitted ด้วยภาวะหัวใจ หลอดเลือด
2
26,765 
10 
0.04 
  26-02-2561 
686
  5.11 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
50
1,767 
0.00 
  26-02-2561 
 
จำนวน KPI ที่แสดง 98 ข้อ พัฒนาโดยทีมงาน Admin จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2558 version 0.5 update 04-12-2015