ระดับจังหวัด
KPI กระทรวง KPI QOF KPI เขต KPI จังหวัด NCD โรคเรื้อรัง ทันตกรรม ทั้งหมด
 
ปีงบประมาณ
  ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ข้อ
ตัวชี้วัด
นิยาม
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
ข้อมูล ณ.
เกณฑ์
004
  ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
50
459 
440 
95.86 
  12-03-2560 
503
   1.1.2 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ FBS 100-125 mg/dl (กลุ่มเสี่ยง)
10
412,813 
23,682 
5.74 
  13-03-2560 
529
  1.8 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
50
23,682 
4,628 
19.54 
  19-06-2560 
530
  1.9 ร้อยละกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ
50
24,393 
23,672 
97.04 
  19-06-2560 
531
  1.10 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวาน ป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่
5
24,472 
123 
0.50 
  19-06-2560 
532
  2.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
90
430,239 
399,445 
92.84 
  19-06-2560 
533
   2.1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP < 120/80 mmHg (กลุ่มปกติ)
70
399,445 
341,770 
85.56 
  19-06-2560 
534
   2.1.2 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP 120/80 - 139/89 mmHg (กลุ่มเสี่ยง)
20
399,445 
55,558 
13.91 
  19-06-2560 
535
   2.1.3 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP >= 140/90 mmHg (กลุ่มสงสัยรายใหม่)
10
399,445 
2,435 
0.61 
  19-06-2560 
560
  2.8 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
50
55,558 
5,952 
10.71 
  19-06-2560 
561
  2.9 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ
50
65,771 
44,836 
68.17 
  19-06-2560 
562
  2.10 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
5
65,771 
2,721 
4.14 
  19-06-2560 
563
  3.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร
6000
882,697 
53,925 
6109.12 
  19-06-2560 
599
  3.14 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการเจาะเลือดตรวจ HbA1C ประจำปี
60
53,925 
19,339 
35.86 
  19-06-2560 
601
  3.15ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการเจาะเลือดตรวจ LDL ประจำปี
60
53,925 
22,755 
42.20 
  19-06-2560 
603
  3.16 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia และ Hyperglycemia
2
53,925 
1,125 
2.09 
  19-06-2560 
604
   3.16.1 อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia
2
53,925 
1,017 
1.89 
  19-06-2560 
608
   3.17.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับรักษาที่แผนกผู้ป่วยในด้วยแผลที่เท้ารายใหม่ในปี
2
51,123 
536 
1.05 
  19-06-2560 
609
  3.18 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
50
53,925 
0.00 
  19-06-2560 
616
  4.1 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วมในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร
6000
882,697 
45,037 
5102.20 
  19-06-2560 
617
   4.1.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
60
45,037 
43,255 
96.04 
  19-06-2560 
618
   4.1.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน
40
45,037 
1,782 
3.96 
  19-06-2560 
619
   4.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
20
45,037 
415 
0.92 
  19-06-2560 
620
   4.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ
5
45,037 
221 
0.49 
  19-06-2560 
621
   4.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง
5
45,037 
584 
1.30 
  19-06-2560 
622
   4.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
5
45,037 
129 
0.29 
  19-06-2560 
625
  4.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
50
43,045 
31,195 
72.47 
  14-03-2560 
642
  4.8 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง
2
43,740 
56 
0.13 
  14-03-2560 
643
   4.8.1 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ Admitted ด้วยภาวะหลอดเลือดสมอง
2
43,740 
117 
0.27 
  14-03-2560 
644
   4.8.2 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่Admitted ด้วยภาวะหัวใจ หลอดเลือด
2
43,740 
0.00 
  14-03-2560 
646
  4.10 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
50
52,288 
0.00 
  14-03-2560 
652
  5.1 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร
6000
882,697 
38,414 
4351.89 
  19-06-2560 
653
   5.1.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
60
36,449 
36,157 
99.20 
  14-03-2560 
654
   5.1.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน
40
36,449 
292 
0.80 
  14-03-2560 
655
   5.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
20
36,449 
105 
0.29 
  14-03-2560 
656
   5.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ
5
36,449 
122 
0.33 
  14-03-2560 
657
   5.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง
5
36,449 
140 
0.38 
  14-03-2560 
658
   5.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
5
30,455 
34 
0.11 
  14-03-2560 
661
  5.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
50
5,140 
3,483 
67.76 
  14-03-2560 
682
  5.9 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง
2
25,872 
254 
0.98 
  15-03-2560 
683
   5.9.1 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ Admitted ด้วยภาวะหลอดเลือดสมอง
2
25,872 
97 
0.37 
  15-03-2560 
684
   5.9.2 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่Admitted ด้วยภาวะหัวใจ หลอดเลือด
2
25,872 
0.02 
  15-03-2560 
686
  5.11 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
50
1,183 
0.00 
  15-03-2560 
 
จำนวน KPI ที่แสดง 43 ข้อ พัฒนาโดยทีมงาน Admin จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2558 version 0.5 update 04-12-2015