ระดับจังหวัด
KPI กระทรวง KPI QOF KPI เขต KPI จังหวัด NCD โรคเรื้อรัง ทันตกรรม ทั้งหมด
 
ปีงบประมาณ
  ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ข้อ
ตัวชี้วัด
นิยาม
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
ข้อมูล ณ.
เกณฑ์
004
  ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
50
459 
440 
95.86 
  12-03-2560 
572
  3.2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
4
882,697 
4,748 
0.54 
  26-02-2561 
623
  4.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
8
882,697 
2,695 
0.31 
  26-02-2561 
 
จำนวน KPI ที่แสดง 3 ข้อ พัฒนาโดยทีมงาน Admin จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2558 version 0.5 update 04-12-2015