ระดับจังหวัด
KPI กระทรวง KPI QOF KPI เขต KPI จังหวัด NCD โรคเรื้อรัง ทันตกรรม ทั้งหมด
 
ปีงบประมาณ
  ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ข้อ
ตัวชี้วัด
นิยาม
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
ข้อมูล ณ.
เกณฑ์
501
  1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน
90
467,572 
424,938 
90.88 
  20-09-2560 
502
   1.1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ FBS < 100 mg/dl (กลุ่มปกติ)
85
424,938 
391,532 
92.14 
  20-09-2560 
503
   1.1.2 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ FBS 100-125 mg/dl (กลุ่มเสี่ยง)
10
424,938 
25,680 
6.04 
  20-09-2560 
504
   1.1.3 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ FBS >= 126 mg/dl (กลุ่มสงสัยรายใหม่)
5
424,938 
7,729 
1.82 
  20-09-2560 
529
  1.8 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
50
25,680 
4,628 
18.02 
  20-09-2560 
530
  1.9 ร้อยละกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ
50
24,393 
23,672 
97.04 
  20-09-2560 
531
  1.10 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวาน ป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่
5
24,472 
123 
0.50 
  20-09-2560 
532
  2.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
90
430,239 
399,445 
92.84 
  20-09-2560 
533
   2.1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP < 120/80 mmHg (กลุ่มปกติ)
70
399,445 
341,770 
85.56 
  20-09-2560 
534
   2.1.2 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP 120/80 - 139/89 mmHg (กลุ่มเสี่ยง)
20
399,445 
55,558 
13.91 
  20-09-2560 
535
   2.1.3 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP >= 140/90 mmHg (กลุ่มสงสัยรายใหม่)
10
399,445 
2,435 
0.61 
  20-09-2560 
560
  2.8 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
50
55,558 
5,952 
10.71 
  20-09-2560 
561
  2.9 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ
50
65,771 
44,836 
68.17 
  20-09-2560 
562
  2.10 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
5
65,771 
2,721 
4.14 
  20-09-2560 
563
  3.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร
6000
882,697 
53,925 
6109.12 
  20-09-2560 
564
   3.1.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
40
53,925 
6,867 
12.73 
  20-09-2560 
565
   3.1.2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน
60
53,925 
6,901 
12.80 
  20-09-2560 
566
   3.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา
10
53,925 
736 
1.36 
  20-09-2560 
567
   3.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
20
53,925 
2,572 
4.77 
  20-09-2560 
568
   3.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
30
53,925 
3,522 
6.53 
  20-09-2560 
569
   3.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ หลอดเลือด
5
53,925 
385 
0.71 
  20-09-2560 
570
   3.1.2.5 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง
5
53,925 
291 
0.54 
  20-09-2560 
571
   3.1.2.6 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
30
53,925 
1,604 
2.97 
  20-09-2560 
572
  3.2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
4
882,697 
4,748 
0.54 
  20-09-2560 
573
  3.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี
40
16,164 
5,768 
35.68 
  20-09-2560 
581
  3.8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
60
53,925 
21,155 
39.23 
  20-09-2560 
582
  3.9 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา
60
53,925 
27,276 
50.58 
  20-09-2560 
583
  3.9.1ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานผลตรวจจอประสาทตาผิดปกติ
30
27,276 
801 
2.94 
  20-09-2560 
584
  3.10 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
60
53,925 
29,402 
54.52 
  20-09-2560 
585
  3.10.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานผลตรวจเท้าผิดปกติ
25
29,402 
1,587 
5.40 
  20-09-2560 
586
  3.10.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
5
53,925 
1,957 
3.63 
  20-09-2560 
587
  3.11 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการตรวจ Urine Protein
60
53,925 
18,291 
33.92 
  20-09-2560 
589
  3.11.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี Microalbumin >= 30 ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI หรือ ARB
100
4,145 
2,231 
53.82 
  20-09-2560 
590
  3.12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต(ตรวจCreatinine)
60
53,925 
24,627 
45.67 
  20-09-2560 
592
   3.12.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR >= 90 (Stage 1)
20
11,783 
2,891 
24.54 
  20-09-2560 
593
   3.12.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR 60-89 (Stage 2)
30
11,783 
2,249 
19.09 
  20-09-2560 
594
   3.12.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR 30-59 (Stage 3)
50
11,783 
1,535 
13.03 
  20-09-2560 
595
   3.12.5 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR 15-29 (Stage 4)
30
11,783 
267 
2.27 
  20-09-2560 
596
   3.12.6 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า EPI eGFR < 15 (Stage 5)
20
11,783 
274 
2.33 
  20-09-2560 
599
  3.14 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการเจาะเลือดตรวจ HbA1C ประจำปี
60
53,925 
19,339 
35.86 
  20-09-2560 
600
   3.14.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ HbA1C < 7 %
40
19,339 
3,406 
17.61 
  20-09-2560 
601
  3.15ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการเจาะเลือดตรวจ LDL ประจำปี
60
53,925 
22,755 
42.20 
  20-09-2560 
602
   3.15.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ LDL < 100 mg/dl
40
22,755 
6,856 
30.13 
  20-09-2560 
603
  3.16 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia และ Hyperglycemia
2
53,925 
1,125 
2.09 
  20-09-2560 
604
   3.16.1 อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia
2
53,925 
1,017 
1.89 
  20-09-2560 
608
   3.17.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับรักษาที่แผนกผู้ป่วยในด้วยแผลที่เท้ารายใหม่ในปี
2
51,123 
536 
1.05 
  20-09-2560 
609
  3.18 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
50
53,925 
0.00 
  20-09-2560 
616
  4.1 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วมในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร
6000
882,697 
45,037 
5102.20 
  20-09-2560 
617
   4.1.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
60
45,037 
43,255 
96.04 
  20-09-2560 
618
   4.1.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน
40
45,037 
1,782 
3.96 
  20-09-2560 
619
   4.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
20
45,037 
415 
0.92 
  20-09-2560 
620
   4.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ
5
45,037 
221 
0.49 
  20-09-2560 
621
   4.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง
5
45,037 
584 
1.30 
  20-09-2560 
622
   4.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
5
45,037 
129 
0.29 
  20-09-2560 
623
  4.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
8
882,697 
2,695 
0.31 
  20-09-2560 
625
  4.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
50
45,037 
312 
0.69 
  20-09-2560 
630
  4.5 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Urine Protein
60
45,037 
1,053 
2.34 
  20-09-2560 
632
   4.5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีผลตรวจ Microalbumin มีผลตรวจ >=30 และได้รับยา ACE Inhibitor หรือ ARB
100
1,175 
753 
64.09 
  20-09-2560 
633
  4.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Creatinine ทั้งหมด
60
45,037 
10,449 
23.20 
  20-09-2560 
635
   4.6.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage1)
50
8,225 
2,906 
35.33 
  20-09-2560 
636
   4.6.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage2)
50
8,225 
2,939 
35.73 
  20-09-2560 
637
   4.6.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage3)
50
8,225 
1,672 
20.33 
  20-09-2560 
638
   4.6.5 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage4)
50
8,225 
266 
3.23 
  20-09-2560 
639
   4.6.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage5)
50
8,225 
260 
3.16 
  20-09-2560 
640
  4.7 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL
60
42,742 
9,839 
23.02 
  20-09-2560 
641
   4.7.1 จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL มีค่า < 100mg/dl
40
9,839 
4,077 
41.44 
  20-09-2560 
642
  4.8 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง
2
45,037 
0.00 
  20-09-2560 
643
   4.8.1 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ Admitted ด้วยภาวะหลอดเลือดสมอง
2
45,037 
180 
0.40 
  20-09-2560 
644
   4.8.2 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่Admitted ด้วยภาวะหัวใจ หลอดเลือด
2
45,037 
23 
0.05 
  20-09-2560 
646
  4.10 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
50
57,034 
0.00 
  20-09-2560 
652
  5.1 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร
6000
882,697 
38,414 
4351.89 
  20-09-2560 
653
   5.1.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
60
38,414 
38,017 
98.97 
  20-09-2560 
654
   5.1.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน
40
38,414 
397 
1.03 
  20-09-2560 
655
   5.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
20
38,414 
127 
0.33 
  20-09-2560 
656
   5.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ
5
38,414 
165 
0.43 
  20-09-2560 
657
   5.1.2.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดสมอง
5
38,414 
188 
0.49 
  20-09-2560 
658
   5.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
5
33,559 
60 
0.18 
  20-09-2560 
659
  5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
8
882,697 
2,010 
0.23 
  20-09-2560 
661
  5.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
50
7,404 
5,978 
80.74 
  20-09-2560 
666
  5.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
60
25,295 
13,356 
52.80 
  20-09-2560 
667
   5.5.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า < 100 mg/dl
70
13,356 
10,179 
76.21 
  20-09-2560 
668
   5.5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า 100-125 mg/dl
20
13,356 
2,549 
19.09 
  20-09-2560 
669
   5.5.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า >= 126 mg/dl
10
13,356 
639 
4.78 
  20-09-2560 
670
  5.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Urine Protein
60
25,299 
572 
2.26 
  20-09-2560 
672
   5.6.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีผลตรวจ Microalbumin มีผลตรวจ>=30 และได้รับยา ACE Inhibitor หรือ ARB
100
171 
576 
336.84 
  20-09-2560 
673
  5.7 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ Creatinine ทั้งหมด
60
38,414 
5,368 
13.97 
  20-09-2560 
675
   5.7.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage1)
50
4,323 
1,684 
38.95 
  20-09-2560 
676
   5.7.3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage2)
50
4,323 
1,646 
38.08 
  20-09-2560 
677
   5.7.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage3)
50
4,323 
684 
15.82 
  20-09-2560 
678
   5.7.5 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage4)
50
4,323 
88 
2.04 
  20-09-2560 
679
   5.7.6 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีค่า eGFR = (Stage5)
50
4,323 
125 
2.89 
  20-09-2560 
680
  5.8 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL
60
38,414 
5,116 
13.32 
  20-09-2560 
681
   5.8.1 จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจ LDL มีค่า < 100mg/dl
40
5,116 
1,893 
37.00 
  20-09-2560 
682
  5.9 อัตราการเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง
2
26,765 
0.00 
  20-09-2560 
683
   5.9.1 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ Admitted ด้วยภาวะหลอดเลือดสมอง
2
26,765 
172 
0.64 
  20-09-2560 
684
   5.9.2 อัตราการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่Admitted ด้วยภาวะหัวใจ หลอดเลือด
2
26,765 
10 
0.04 
  20-09-2560 
686
  5.11 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
50
1,767 
0.00 
  20-09-2560 
 
จำนวน KPI ที่แสดง 97 ข้อ พัฒนาโดยทีมงาน Admin จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2558 version 0.5 update 04-12-2015